Loading...

“Jateko eta edateko jakitea nahikoa da jakitea”
To know how to eat and to drink is to know enough